Documente Licitatii

 

Discriminare V2 25 SEC 2

CAIET DE SARCINI ORGANIZARE EVENIMENTE 

FIȘĂ DATE ORGANIZARE EVENIMENTE

SECTIUNEA III

FORMULARE

MODELELE DE FORMULARE contin formularele destinate, pe de o parte, sa faciliteze elaborarea si prezentarea ofertei si a documentelor care o insotesc si, pe de alta parte, sa permita comisiei de evaluare evaluarea rapida si corecta a tuturor ofertelor depuse. Fiecare ofertant care participa la procedura pentru incheierea acordului cadru de achizitie a are obligatia de a prezenta formularele prevazute in cadrul acestei sectiuni, completate in mod corespunzator si semnate de persoanele autorizate.

Nr. crt. FORMULAR Continut
1. FORMULAR 1 Scrisoare de inaintare
2. FORMULAR 2 Împuternicire
3. FORMULAR 3 Declaraţie privind eligibilitatea si neincadrarea in situatii ce pot atrage excluderea din procedura
4. FORMULAR 4 Declarație privind evitarea conflictului de interese
5. FORMULAR 5 Formularul de Oferta tehnica
6. FORMULAR 6 Formular de Oferta financiara
7. Anexa 1 la FORMULARUL 6 Centralizatorul de preturior
8. FORMULAR 7 Declaratie privind acceptarea conditiilor contractuale
9. FORMULAR 8 Acord de subcontractare (daca e cazul) – model
10. FORMULAR 9 Acord de asociere (daca e cazul) – model

Formularul 1

OPERATORUL ECONOMIC

___________________

(denumirea / sediul )

                    Înregistrat la sediul Achizitorului         nr._________data___________ora___

SCRISOARE DE INAINTARE

 Catre,

FUNDATIA VERITAS

Strada Horea Teculescu, nr. 34-36, Sighisoara, 545400, Jud. Mureş.

Tel. 0756216997

 • Ca urmare a anuntului publicat pe SICAP- ADV1018795

privind aplicarea procedurii Achiziţie directă pentru atribuirea contractului de furnizare servicii organizare evenimente-Sovata în cadrul proiectului „MAINSTREAM SIGHISOARA – investiție europeana pentru incluziunea sociala”,  noi ………………………………………………, cu sediul in localitatea …………………………………………… str………………………………………, nr………, ap……, județul ………………………………….., prin reprezentant legal …………………………….., telefon ………………………., fax ………………………., adresa de e-mail ……………………………………………………, vă transmitem alăturat, plicul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând, oferta noastră intr-un exemplar original:

 1. documentele de calificare şi selecţie;
 2. propunerea tehnică
 3. propunerea financiară

Data:_______________________________ [ZZ.LL.AAAA]

Ofertant, ____________________________ (denumirea)

reprezentat legal prin __________________  (numele în clar, semnătura autorizată şi ştampilă)

 

Formularul 2

OPERATORUL ECONOMIC________________________________

(denumirea)

IMPUTERNICIRE

Subscrisa …………………………………………………………………. (nume/denumire), cu sediul în ……………………………..(adresa operatorului economic),  înmatriculata la Registrul Comerţului sub nr.……………………., CIF ………, atribut fiscal ………..,reprezentată prin………………………, în calitate de ……………………………….,  imputernicim prin prezenta pe Dl/Dna………………….……, domiciliat/a în ……………………………………………, identificat/a cu B.I./C.I. seria ……, nr. ………, CNP …………………………., eliberat de …………………………….. , la data de …………, având funcţia de ………………………………………………, să ne reprezinte la procedura –ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE FURNIZARE SERVICII PENTRU EVENIMENTE CPV. 79952000-2 – Servicii pentru evenimente- Rev.2

în cadrul proiectului „MAINSTREAM SIGHISOARA – investiție europeana pentru incluziunea sociala”

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul va avea următoarele drepturi şi obligaţii:

 1. Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;
 2. Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii.
 3. Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.
 4. Să depună în numele subscrisei contestaţiile cu privire la procedură.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii şi sunt de acord cu orice decizie a Achizitorului referitoare la excluderea din procedura pentru atribuirea contractelor de achiziţie publica.

Data:_______________________________ [ZZ.LL.AAAA]

Ofertant, ____________________________ (denumirea)

reprezentat legal prin __________________  (numele în clar, semnătura autorizată şi ştampilă)

___________________________________ (Specimenul de semnătura  al  persoanei împuternicite)

Notă: Împuternicirea va fi însoţita de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite

 

Formularul  3

OPERATORUL ECONOMIC________________________________

(denumirea)

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA SI NEINCADRAREA IN SITUATII CE POT ATRAGE EXCLUDEREA DIN PROCEDURA

Subsemnatul (nume si prenume) ………………………………………………………. reprezentant imputernicit al …………………………………………………………………….. (denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de ACHIZIȚIA PUBLICĂ DE FURNIZARE SERVICII PENTRU EVENIMENTE CPV. 79952000-2 – Servicii pentru evenimente- Rev.2

 în cadrul proiectului „MAINSTREAM SIGHISOARA – investiție europeana pentru incluziunea sociala, organizata de Fundaţia Veritas, şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice:

 1. că în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/ sau spălare de bani.
 2. declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun ofertă individuală şi o alta ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.
 3. declar că nu ma aflu în niciuna din situaţiile următoare:
 4. a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic;
 5. b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabilit;
 6. c) în ultimii 2 ani mi-am îndeplinit obligaţiile contractuale a căror neîndeplinire ar fi putut să ducă la producerea unor grave prejudicii beneficiarilor, din motive imputabile mie;
 7. d) nu am fost condamnat, în ultimii trei ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
 8. e) nu prezint informaţii false și nu refuz să prezint informaţiile solicitate de către Achizitorul, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Achizitorul are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ________________________________.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

Data:_______________________________ [ZZ.LL.AAAA]

Ofertant, ____________________________ (denumirea)

reprezentat legal prin __________________  (numele în clar, semnătura autorizată şi ştampilă)

 

Formularul 4

OPERATORUL ECONOMIC________________________________

(denumirea)

DECLARATIE
privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 13 si art. 14 din OUG nr. 66/2011

Subsemnatul…………………………………………………………………………………., in calitate de reprezentant legal al …………………………………………………………………., referitor la procedura competitiva in vederea incheierii atribuirea contractului de ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE FURNIZARE SERVICII PENTRU EVENIMENTE CPV. 79952000-2 – Servicii pentru evenimente- Rev.2

în cadrul proiectului „MAINSTREAM SIGHISOARA – investiție europeana pentru incluziunea sociala”, organizata de Fundaţia Veritas, declar pe propria raspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, aşa cum este acesta prevăzut la art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, că nu mă încadrez în ipotezele descrise la art. 13 si art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare si, drept urmare, conform prevederilor art. 13 si art. 14 din OUG 66/2011, ca ofertantul nu este in conflict de interese.

Extras OUG 66/2011:

Art. 13 ”(1)Beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/evaluare a cererilor de finanţare în cadrul procedurii de selecţie pe parcursul unei perioade de cel puţin 12 luni de la semnarea acordului cadru de finanţare.

(2)Autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene au obligaţia să solicite instanţei anularea acordului cadru de finanţare care a fost încheiat, în cazul încălcării prevederilor alin. (1).

Art. 14 (1) Pe parcursul aplicării procedurii de achiziţie, beneficiarii persoane fizice/juridice de drept privat au obligaţia de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese, şi anume a situaţiei î n care există legături între structurile acţionariatului Achizitorului şi ofertanţii acestuia, între membrii comisiei de evaluare şi ofertanţi sau în care ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie.

(2) Încălcarea prevederilor alin. (1) se sancţionează cu deduceri/excluderi din cheltuielile solicitate la plată/rambursare, în funcţie d e prejudiciul posibil de provocat ori deja provocat fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora”

Art. 15 “(1) La depunerea ofertei în cadrul unei proceduri de achiziţii, ofertantul este obligat să depună o declaraţie conform căreia nu se află în conflict de interese, aşa cum este acesta definit la art. 14.

(2) Dacă apare o situaţie de conflict de interese pe perioada derulării procedurii de achiziţie, ofertantul are obligaţia să notifice în scris, de îndată, entitatea care a organizat această procedură şi să ia măsuri pentru înlăturarea situaţiei respective”

Subsemnatul(a), ………………………., declar că voi informa imediat Fundatia Veritas dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie.

De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Fundaţia Veritas are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiei, orice informaţii suplimentare. Înţeleg că, în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Data:_______________________________ [ZZ.LL.AAAA]

Ofertant, ____________________________ (denumirea)

reprezentat legal prin __________________  (numele în clar, semnătura autorizată şi ştampilă)

 

Formularul 5

OPERATORUL ECONOMIC________________________________

(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ TEHNICA

Către,

…………………………………………………………. (denumire Achizitor, sediu)

 1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ……………………………. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca acesta, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, sa furnizeze SERVICII PENTRU EVENIMENTE CPV. 79952000-2 – Servicii pentru evenimente- Rev.2

asa cum este descris in Caietul de sarcini.

 1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în termenul solicitat de achizitor.
 2. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de ……………………………. zile (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ………………….. (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
 3. Precizăm că: (se bifează opţiunea corespunzătoare)

|_| depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”/”altă ofertă”.

|_| nu depunem ofertă alternativă.

 1. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.
 2. Aratam ca, in vederea prestarii serviciilor ce fac obiectul prezentei oferte detinem urmatoarele dotări specifice si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze pentru îndeplinirea contractului de servicii de catering pentru beneficiarii de servicii de formare, în cadrul proiectului „MAINSTREAM SIGHISOARA – investiție europeana pentru incluziunea sociala”
Nr.

Crt

Denumirea dotărilor specifice, si alte mijloace fixe pe care ofertantul se angajează să le utilizeze  pentru îndeplinirea contractului Caracteristici[1]
1.
2.
a)
   
   
3.    
……    

 

ATENŢIE! Oferta tehnica cuprinde si urmatoarele:

 1. Date cu privire la cazare, masă şi transport

Data:_______________________________ [ZZ.LL.AAAA]

Ofertant, ____________________________ (denumirea)

reprezentat legal prin __________________  (numele în clar, semnătura autorizată şi ştampilă)

 

Formularul 6

OPERATORUL ECONOMIC________________________________

(denumirea)

FORMULAR DE OFERTĂ FINANCIARA

 1. Examinand documentatia de atribuire nr. ………………….a contractului pentru furnizare SERVICII PENTRU EVENIMENTE CPV. 79952000-2 – Servicii pentru evenimente- Rev.2

 în cadrul proiectului „MAINSTREAM SIGHISOARA – investiție europeana pentru incluziunea sociala”,  organizata de Fundaţia Veritas, subsemnatii………………………………………………………., reprezentanti ai ofertantului …………………………… (denumirea ofertantului), ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa furnizăm servicii organizare evenimente asa cum este descris in Caietul de sarcini pentru un pret de                            ………………………. LEI / pentru serviciul de________________________________________, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata conform legii.

2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 60 zile (saizeci), respectiv pana la data de  ……………………………. (ziua/luna/anul), si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 1. Pana la incheierea si semnarea contractului, aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.
 2. Precizam ca:
  |_| nu depunem oferta alternativa.               |_| depunem oferta alternativa.
 3. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.

Data: ……………………………………………………..

Ofertantul, ………………………………………………………………………. (denumire)

reprezentată legal prin…………………………… (nume si prenume, semnatura autorizata si stampila)

 

Anexa 1 la FORMULARUL DE OFERTĂ FINANCIARĂ

Operator economic

…………………………..

(denumirea)

CENTRALIZATOR DE PREŢURI
Servicii organizare evenimente

Nr.

crt.

Denumire

serviciu

UM Cantitate

estimată

Pret unitar la destinaţia finală fără TVA (RON) Valoare fara TVA

(RON)

Taxa pe valoarea adăugată

(RON)

0 1 2 3 4 5=3*4 6
1

 

Data:_______________________________ [ZZ.LL.AAAA]

Ofertant, ____________________________ (denumirea)

reprezentat legal prin __________________  (numele în clar, semnătura autorizată şi ştampilă)

 

Formularul 7

OPERATORUL ECONOMIC________________________________

(denumirea)

DECLARAŢIE DE ACCEPTARE A CONDIŢIILOR CONTRACTUALE

Subsemnatul/a …………………………………………………………………….. (nume / prenume), reprezentant legal / împuternicit al ………………………………………………………………………………….. (denumirea / numele și sediu / adresa ofertantului), în calitate de ofertant la procedura pentru incheierea-atribuirea contractului- furnizare SERVICII PENTRU EVENIMENTE CPV. 79952000-2 – Servicii pentru evenimente- Rev.2

în cadrul proiectului „MAINSTREAM SIGHISOARA – investiție europeana pentru incluziunea sociala, organizata de Fundaţia Veritas, în nume propriu şi în numele asocierii (daca e cazul), declar că sunt de acord cu toate prevederile acordului cadru publicat în cadrul prezentei proceduri de atribuire şi ne obligăm să respectăm toate obligaţiile menţionate în conţinutul acestuia.

 

Data:_______________________________ [ZZ.LL.AAAA]

Ofertant, ____________________________ (denumirea)

reprezentat legal prin __________________  (numele în clar, semnătura autorizată şi ştampilă)

 

 Formularul 8

Operator economic

_______________________

(denumirea)

ACORD DE SUBCONTRACTARE – Model
nr………./…………

La acordul cadru nr……/…….. incheiat intre ___________________________ (denumire Achizitor) privind executia _________________________       numire contract).

 

 1. Parti contractante:

Acest contract este incheiat intre

_______________ cu sediul in ________________ (sediu,tel.,fax) reprezentata prin ____________ denumita in cele ce urmeaza contractant general

si

_______________ cu sediul in ________________ (sediu,tel.,fax) reprezentata prin ____________ denumita in cele ce urmeaza subcontractant.

 1. Obiectul contractului:

Art.1. Serviciile ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:

 • ____________________
 • ____________________,

in cadrul procedurii de atribuire a atribuirea contractului de furnizare materii prime alimentare în cadrul proiectului „MAINSTREAM SIGHISOARA – investiție europeana pentru incluziunea sociala”, organizata de Fundaţia Veritas.

Art.2. Valoarea serviciilor este conform ofertei prezentate de subcontractant.

Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:

– lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de subcontractant, contravaloarea serviciilor executate in perioada respectiva.

– plata serviciilor se va face in limita asigurarii finantarii ____________________________ de catre beneficiarul serviciilor  (denumire Achizitor) 

Art.4. Durata de executie a serviciilor este in conformitate cu contractul, esalonata conform Graficului anexa la contract.

Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului verbal incheiat la terminarea serviciilor.                                                                                      

Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu dispozitiile legale.

 1. Alte dispozitii:

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________serviciilor si neincadrarea din vina subcontractantului,  in durata de executie angajata de contractantul general in fata Achizitorului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea serviciilor nerealizata la termen.

Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art.3, contractantul general va platii penalitati de _____ % pe zi intarziere la suma datorata.

Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe care contractantul le are fata de investitor conform acordului cadru_____________________________________ (denumire contract)

Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil, litigiile se vor solutiona pe cale legala.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________                                      _________________________

(contractant)                                                                             (subcontractant)

 

Formularul 9

ACORD DE ASOCIERE
în vederea participării la procedura de atribuire a contractului furnizare alimente – model

 1. Părţile acordului :

_________________________________________ (denumire operator economic, sediu, telefon), reprezentată prin ___________________________,   în calitate de ________________

şi

_________________________________________ (denumire operator economic, sediu, telefon), reprezentată prin ___________________________,   în calitate de ________________.

 1. Obiectul acordului:

2.1 Asociaţii au convenit să desfăşoare în comun următoarele activităţi:

 1. a) participarea la procedura de achiziţie publică organizată de ____________________________ (denumirea autorităţii contractante), pentru încheierea acordului cadru pentru executarea de _________________________________;
 2. b) derularea în comun a acordului cadru/acordului-cadru de achiziţie publică în cazul desemnării ofertei comune ca fiind câştigătoare.

2.2 Alte activităţi ce se vor realiza în comun:

 1. ___________________________________
 2. ___________________________________

… ___________________________________

2.3 Contribuţia financiară/tehnică/profesională a fiecărei părţi la îndeplinirea acordului cadru/acordului-cadru de achiziţie publică este:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

… ________________________________________

2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activităţile comune desfăşurate de asociaţi se va efectua proporţional cu cota de participare a fiecărui asociat, respectiv:

1._______ % S.C. ___________________________

2._______ % S.C. ___________________________

… ________________________________________

 1. Durata asocierii

3.1 Durata asocierii constituite în baza prezentului acord este egală cu perioada derulării procedurii de atribuire şi se prelungeşte corespunzător cu perioada de îndeplinire a acordului cadru/acordului-cadru în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

 1. Condiţiile de administrare şi conducere a asociaţiei:

4.1 Se împuterniceşte S.C. ___________________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru întocmirea ofertei comune, semnarea şi depunerea acesteia în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord.

4.2 Se împuterniceşte S.C. _________________________, având calitatea de lider al asociaţiei pentru semnarea acordului-cadru de achiziţie publică în numele şi pentru asocierea constituită prin prezentul acord, în cazul desemnării asocierii ca fiind câştigătoare a procedurii de achiziţie.

 1. Încetarea acordului de asociere

5.1 Asocierea îşi încetează activitatea ca urmare a următoarelor cauze:

 1. a) expirarea duratei pentru care s-a încheiat acordul;
 2. b) neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a activităţilor prevăzute la art. 2 din acord;
 3. c) alte cauze prevăzute de lege.

 

 1. Comunicări

6.1 Orice comunicare între părţi este valabil îndeplinită dacă se va face în scris şi va fi transmisă la adresa/adresele __________________________, prevăzute la art. _____.

6.2 De comun acord, asociaţii pot stabili şi alte modalităţi de comunicare.

 1. Litigii

7.1 Litigiile intervenite între părţi se vor soluţiona pe cale amiabilă, iar în caz de nerezolvare vor fi soluţionate de către instanţa de judecată competentă.

 1. Alte clauze:____________________________________________

Prezentul acord a fost încheiat într-un număr de ____ exemplare, câte unul pentru fiecare parte, astăzi ______________ (data semnării lui).

Liderul asociaţiei: ______________________

ASOCIAT 1, ___________________

ASOCIAT 2, ___________________

Notă!: Prezentul acord de asociere constituie un model orientativ şi se va completa în funcţie de cerinţele specifice ale obiectului acordului cadru/acordului-cadru.